Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 90. sjednice. Na prijedlog Ministarstva zdravstva, Vlada SBK je utvrdila Prijedlog Zakona o socijalno-neprofitnom stanovanju Srednjobosanskog kantona i uputila u dalju proceduru.

Ovim zakonom uređuje se sistem socijalno-neprofitnog stanovanja, pojam, načela, nositelji realizacije, korisnici prava, postupak i način dodjele, opći i posebni uslovi korištenja, održavanja, upravljanja, svojina i raspolaganje socijalno-neprofitnim jedinicama, najamnina i obaveze plaćanja, izvori finansiranja izgradnje i sticanja stana, nadzor i druga pitanja od značaja za socijalno stanovanje u Srednjobosanskom kantonu.

Na prijedlog Tima za sprječavanje trgovine ljudima, Vlada SBK je dala saglasnost na Akcioni plan SBK za provođenje Strategije suprotstavljanja trgovini ljudima u BiH 2020. – 2023.godinu. Provođenjem politika definiranih u Strategiji suprotstavljanja trgovini ljudima u BiH 2020-2023, vlasti u Bosni i Hercegovini će, pored ispunjavanja općeg i posebnih strateških ciljeva na sprečavanju, suzbijanju i borbi protiv trgovine ljudima, ispuniti i svoje obaveze koje proističu iz niza međunarodnih dokumenata, prvenstveno Konvencije Ujedinjenih nacija protiv transnacionalnog organizovanog kriminala i njenog pratećeg Protokola o sprečavanju, suzbijanju i kažnjavanju trgovine ljudskim bićima, naročito ženama i djecom i Konvencije Vijeća Evrope o akciji protiv trgovine ljudima, te ispuniti preporuke koje su dali  međunarodni mehanizmi za monitoring, prvenstveno Vijeće Evrope i Državni sekretarijat SAD-a.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o raspodjeli sredstava za visoko školstvo planiranih Budžetom SBK za 2021. godinu. Ovom odlukom se utvrđuje raspodjela sredstava sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za finansiranje visokog školstva i stipendiranje studenata“ u iznosu od 98.780,00 KM. Sredstva se raspoređuju kako slijedi: Studentski centar Sarajevo iznos od 35.200,00 KM, Studentski centar „Sveučilište u Mostaru“ iznos od 31.200,00 KM, Studentski centar „Univerzitet u Zenici“ iznos od 14.200,00 KM, Studentski centar „Džemal Bijedić“ Mostar iznos od 14.400,00 KM i Studentski centar „Univerzitet u Tuzli“ iznos od 3.780,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova, Vlada SBK je donijela Odluku o izdvajanju sredstava za pozicije „Nabavka opreme“, za potrebe MUP-a, za nabavku opreme aluminijska platforma za upad sklopiva rampa i kaciga). Odlukom se izdvaja iznos od 3.615,30 KM i doznačit će se firmi „Danial S“ d.o.o. Tešanj.

Kantonalna uprava za branioce je predložila, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:

  • Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava u iznosu od 33.100,00 KM sa pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za uređenje mezarja i groblja“.
  • Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava u iznosu od 20.000,00 KM sa pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama za izgradnju i uređenje spomen obilježja.
  • Odluka o davanju saglasnosti na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda u postupku javne nabavke sredstava za higijenske potrebe paraplegičara, procijenjene vrijednosti nabavke bez PDV-a u iznosu od 200.000,00 KM. Najpovoljniji ponuđač je „Moja ortoprotetika“ d.o.o. Istočno Novo Sarajevo, sa ukupnom cijenom sa popustom i bez PDV-a u iznosu od 156.600,00 KM.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva privrede donijela Odluku o davanju saglasnosti za pokretanje postupka javne nabavke Usluga geodetskog premjera rudarskih radova koji se izvode na osnovu ugovora o koncesijama za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina. Procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 5.990,00 KM.

 

 

Ured za evropske integracije,

fondove, odnose s javnošću

i kvalitet prema međunarodnom standardu