Propisi o kurbanu utemeljeni su na Kur'anu i Sunnetu. Klanje kurbana je vadžib za svaku muslimansku porodicu koja je to u mogućnosti, a propisano je riječima Uzvišenog: „Zato se Gospodaru svome moli i kurban kolji!"(EL-Kewser, 2.). Klanje kurbana ima veliku vrijednost.

To najbolje potvrđuju riječi Božijeg Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: „Čovjek na Kurban-bajram ne može ništa draže Allahu uraditi, nego da pusti krv kurbana. Na sudnjem danu ona (zaklana životinja) će doći sa svojim rogovima, papcima i runom. Kurbanska krv stiže do Allaha prije nego što padne na zemlju. (Tirmizi i kaže da je sahih)
Propisi o kurbanu se u najkraćem mogu sažeti u četiri kategorije:
•a) Starost životinja namjenjenih za kurban
- Da bi se ovca mogla zaklati kao kurban treba da bude stara blizu godinu dana,
- za kozu važi pravilo da je napunila jednu i ušla u drugu godinu,
- za kravu da je napunila dvije godine i ušla u treću, a
- deva treba da je napunila četvrtu godinu i ušla u petu.
•b) Zdravlje i fizička ispravnost kurbana
- Kao kurban se kolje životinja koja je potpuno zdrava i bez ikakvih fizičkih mahana.
- Životinja namjenjena za kurban ne smije biti ćorava, hroma, iščupanog roga i uha iz korijena,
- bolesna niti previše mršava.
•c) Vrijeme klanja kurbana
Vrijeme klanja kurbana nastupa ujutro poslije klanjanja bajram namaza, u skladu sa riječima Božijeg Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: „Onaj ko je (kurban) zaklao prije bajram-namaza, neka ga ponovo zakolje!" (Mutefekun alejhi).
Ukoliko neko ne stigne zaklati kurban prvi dan Bajrama može ga zaklati drugi, pa i treći dan Bajrama.
•d) Šerijatsko klanje životinja
Svi uvjeti koji su vezani za ispravnost šerijatskog klanja, uopšteno važe i za kurban:
- podobnost osobe koja kolje,
- izgovor tesmijje (Bismillahi Allahu ekber) prije klanja,
- presjecanja vratne krvne žile, jednjaka i dušnika i
- klanje izvršiti oštrim nožem (koji kolje svojom oštrinom, a ne svojom težinom, odnosno silinom pritiska osobe koja kolje).
Najbolje je da svako svoj kurban lično zakolje. Međutim svi islamski pravnici se slažu da se klanje kurbana može povjeriti drugoj osobi i da je tako zaklan kurban u potpunosti ispravan. Nije dozvoljeno davati kurbansko meso kao naknadu za klanje kurbana. Poželjno je da se prije klanja ugovori cijena usluge i da se ugovoreni iznos plati odmah po izvršenju usluge.
•e) Podjela kurbanskog mesa
Pohvalno je kurbansko meso podjeliti na tri dijela:
- dio za potrebe ukućana,
- dio kao sadaku podijeliti siromasima i
- dio pokloniti prijateljima i komšijama.