Predsjednik općinskog vijeća općine Gornji Vakuf – Uskoplje, gospodin Goran Batinić, sazvao je 3. sjednicu Općinskog vijeća Gornji Vakuf–Uskoplje koja će se održati dana 30. 3. 2021. godine (utorak) sa početkom u 10 sati, u velikoj sali JU Centra za obrazovanje, sport i kulturu općine Gornji Vakuf - Uskoplje.

Dnevni red za ovu sjednica sa kompletnim materijalima možete preuzeti na donjim linkovima :

1. Vijećnička pitanja.
2. Usvajanje Zapisnika sa 1.2. redovne sjednice Općinskog vijeća.
3. Izvještaj o izvršenju budžeta Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 2020. godinu.
4. Prijedlog Budžeta Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 2021. godinu.
5. Prijedlog Odluke o izvršenju budžeta Općine Gornji vakuf-Uskoplje za 2021. godinu.
6. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća za 2021.godinu – hitni postupak.
7. Godišnji plan i program održavanja i rekonstrukcije lokalnih puteva na području općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 2021. godinu.- Tabela.
8. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječene građevinske cijene m2 stambenog i poslovnog prostora u državnoj svojini na području općine Gornji Vakuf-Uskoplje za proteklu 2020.
9. Prijedlog akata Službe za imovinsko pravne poslove :
    a) Odluke o prodaji nekretnine označene kao k.č. 2371/15, k.o. SP_Gornji Vakuf
    b) Odluke o prodaji zemljišta u državnom vlasništvu firmi „Better house – Bolji dom“ d.o.o. Bugojno
    c) Odluke o prodaji nekretnine označene kao k.č. 2374/8, k.o. SP_Gornji Vakuf
    d) Odluke o prodaji nekretnine označene kao k.č. 1493/25, k.o. SP_Gornji Vakuf
     e) Odluke o prodaji nekretnine označene kao k.č. 2371/8, k.č. 2372/3, k.o. SP_Gornji Vakuf
10. Prijedlog Rješenja o imenovanju :
      a) Komisije za prigovore, predstavke i prijedloge
      b) Komisije za društvene djelatnosti
      c) Komisije za ljudska prava, mlade i ravnopravnost spolova
      d) Komisije za prostorno planiranje, uređenje i ekologiju
      e) Komisije za mjesne zajednice
f) Etičke komisije

 

 

                                                                                                                  PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
                                                                                                                              Goran Batinić, mag. nov