U razvijenim demokratijama mediji su različiti niz izvora informacija, analiza i komentara koji se takmiče na tržištu ideja za gledaoce, slušaoce i čitaoce. Demokratija traži informirane građane i funkcionira na osnovu javnog mišljenja, moraju se osigurati sredstva za komunikaciju. 

Masovni način komunikacije uključuje novine, radio, televiziju, magazin, internet i sl. Treba obezbjediti da svaki centar moći može pažlijvo nadzirati- da je vođenje državnih poslova u velikom stepenu „transparentno“. Zbog te funkcije nadzornika rada vlasti u demokratskim društvima, mediji su dobili naziv „PSA ČUVARA“. Cenzura je akt revizije informacija, materijala, odnosno, zloupotreba moći da se vrši biranje šta će se, a šta neće objavit. 
Necenzurisano izvještavanje o političkim događajima je važno iz mnogo razloga kao što su: 
1.Razumjevanje političkih pitanja
2.Formiranje javnog mišljenja 
3.Poticanja javnog učešća građana 
4.Razvijanje i jačanje demokratskih principa 

U totalnim režimima postoji ograničen protok informacija jer su informacije kontrolirane. To može kreirati situaciju gdje je građane i medije strah da budu otvoreni i pravedni u istraživanju. 

Zbir mišljenja pojedinaca u vezi sa politički važnim pitanjima formira javno mišljenje. Mediji mogu uticati na javno mišljenje tako što odlučuju o tome kojim političkim pitanjima se javnost i vođe trebaju baviti.  

Bh blok je na prvoj sjednici Kolegija Općinskog Vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje koja je održana danas ( 16.03.2021.godine) sa početkom 14h u zgradi Općine Gornji Vakuf-Uskoplje, predložio dopunu Dnevnog reda za 3.sjednicu Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje sa tačkom "Prijedlog direktnog medijskog prijenosa sjednica Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje", što nije dobilo potrebnu većinu. 

Suzdržani je bilo 7 članova kolegija, a to su:  SDA, HDZ i SBB, ( Sedžad Milanović, Senad Prijić, Goran Batinić, Ana Novaković, Dražen Matišić, Sabahudin Puljarga, Nijaz Duratbegović) dok BH Blok ima 4 ruke na Kolegiju ( Naser Karamustafić, Kadir Kičin, Edin Gekić i Nihad Omerović), te naš prijedlog nije dobio potrebnu većinu. 

Vlast u Općini Gornji Vakuf-Uskoplje i dalje želi medijsku blokadu i odbija javno prenošenje  sjednica Općinskog Vijeća!

BH BLOK GORNJI VAKUF-USKOPLJE