ODLUČNI U NAMJERI DA OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE POSTANE UZOR TRANSPARENTNOSTI, UGODNOG ŽIVLJENJA, PRIMJER MULTIETIČNOSTI I NAJJAČI STUB DRŽAVNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE, OO SDP BIH GORNJI VAKUF – USKOPLJE I OO NIP GORNJI VAKUF – USKOPLJE SU ODLUČILI DA ĆE U NAREDNOM MANDATNOM PERIODU (2020. – 2024.), U OPĆINSKOM VIJEĆU GORNJI VAKUF – USKOPLJE, ZAJEDNIČKI DJELOVATI POD NAZIVOM KLUB BH BLOK.

OKUPLJENI OKO ZAJEDNIČKIH BOSANSKOHERCEGOVAČKIH VRIJEDNOSTI I OPREDIJELJENI ZA POSTIZANJE VISOKIH STANDARDA UPRAVLJANJA OPĆINOM, KANTONOM I DRŽAVOM NA PUTU KA EVROPSKOJ UNIJI, UVAŽAVAJUĆI MEĐUSOBNE IDEOLOŠKE I POLITIČKE RAZLIKE, SPREMNI DA POLAZEĆI OD SEBE MIJENJAMO DRUŠTVO U KOJEM ŽIVIMO, SVJESNI HISTORIJSKE VAŽNE PREKRETNICE U POLITIČKOM SUKOBU SA SILAMA KOJE ŽELE ZADRŽATI POSTOJEĆE STANJE, ZBRINUTI ZBOG LOŠEG RUKOVODSTVA I TEŠKIH POSLJEDICA KRIZE UZROKOVANE EPIDEMIJOM COVID-19, SAGLASNO UTVRĐUJEMO 

PROGRAM  ZA BOLJI GORNJI VAKUF – USKOPLJE  2020.-2024.

PRINCIPI, SMJERNICE I PLAN ZAJEDNIČKOG POLITIČKOG DJELOVANJA U OPĆINSKOM VIJEĆU (OV) GORNJI VAKUF – USKOPLJE

Polazeći od činjenice da Gornji Vakuf – Uskoplje, kao općina, nije na nivou kakvim bi trebao biti, izražavamo spremnost za zajednički rad i iskorak ka boljem sutra za našu općinu i sve njene građane. Gornji Vakuf – Uskoplje je u položaju gdje treba i male projekte odnosno male korake, ali i široku viziju i njenu odlučnu realizaciju kako bi sustigli susjedne općine, kao i financijski nadmoćnije općine u Bosni i Hercegovini. Donosimo zajednički plan djelovanja, principe i mjere koje ćemo zagovarati, na kojima ćemo raditi i kojima ćemo dati prioritet kako bi smo ostvarili taj iskorak.

S ciljem reallizacije ove vizije svi potpisnici PROGRAMA ZA BOLJI GORNJI VAKUF – USKOPLJE 2020.-2024. obavezuju se na djelovanje zasnovano na sljedećim principima i smjernicama:

 1. Zaštita javnog dobra i dobrobiti građana;

 

 1. Potpuno jednako tretiranje svih građana, bez obzira na etničku, nacionalnu, rasnu, spolnu, vjersku i stranačku pripadnost:
  1. zaštita ljudskih prava kroz uvođenje kancelarije za besplatnu pravnu pomoć i pravno savjetovanje građana,
  2. težnja ka spokojnoj i etničkoj izbalansiranosti članova komisija i upravljačkih organa u ustanovama i firmama;

 

 1. Puna transparentnost i nulta tolerancija prema korupciji i nepotizmu:
  1. puna transparentnost u svim sferama rada lokalne zajednice (uključujući i rad mjesnih zajednica),
  2. sav utrošak javnog novca mora biti detaljno prikazan i javno dostupan,
  3. sva lična primanja i naknade isplaćene javnim novcem moraju biti javno i transparento prikazani,
  4. sva javna imovina mora biti dostupna javnosti sa jasnim pokazateljima o licima koje je koriste,
  5. svaka prodaja, ustupanje i iznajmljivanje javne imovine mora biti javno i transparentno prikazani,
  6. rad vijeća mora biti transparentan i dostupan javnosti putem savremenih tehnologija. Osigurati uživo prijenos zasjedanja svake sjednice OV-a te dozvoliti svakom vijećniku/ci da snima zasjedanje vijeća,
  7. Dodjele javnih sredstava pravnim i fizičkim licima mogu se vršiti isključivo putem javnih poziva i uz jasne kriterije, uz izuzetak hitne jednokratne pomoći građanima koja se može vršiti bez javnog poziva, ali uz redovni mjesečni nadzor vijećničke komisije iz svih političkih partija/stranaka potpisnica ovog akta,
  8. Uvesti javni registar općinskih poslovnih prostora s imenima zakupaca i dužnika,
  9. Široka i stručna javna konsultacija pri donošenju značajnih akata,
  10. Pojačana kontrola i puna transparentnost kod javnih nabavki,
  11. Isključivo projektno i programsko financiranje svih nevladinih organizacija,
  12. Razvoj antikorupcijskih mehanizama u saradnji sa Uredom za borbu protiv korupcije Srednjobosanskog kantona/ Kanton Središnja Bosna, međunarodnim organizacijama i nevladinim sektorom,
  13. Uvođenje Sistema upravljanja u borbi protiv korupcije (ISO 37001: 2016 i dr.sistema prevencije korupcije iz dobre međunarodne prakse) u lokalnoj samoupravi,
  14. Provjera diploma uposlenika/ca općine Gornji vakuf – Uskoplje, kao i preduzeća i ustanova kojima je općina osnivač,
  15. Kvartalno izvještavanje javnosti o stepenu realizacije ovog dokumenta;

 

 1. Prekid saradnje u javnim poslovima sa svim licima pravomoćno osuđenim za kriminal i teška krivična djela. Ova lica se neće imenovati na bilo koje pozicije, te će biti tražena njihova ostavka i biti će poduzete sve radnje za njihovu smjenu ukoliko se nađu na određenoj poziciji;

 

 1. Depolitizacija javne uprave:
  1. zaštita javnih ustanova i firmi od stranačke kontrole i stranačkih upravljanja,
  2. imenovanje stručnih i sposobnih rukovodilaca na istaknute pozicije bez obzira na stranačku pripadnost putem javnog oglasa;

 

 1. Digitalizacija procesa u javnoj upravi:
  1. digitalizacija procedura za građane i pravna lica,
  2. podrška uvezivanju baza podataka javnih institucija s ciljem smanjenja administrativnog opterećenja fizičkih i pravnih lica,
  3. digitalizacija izdavanja građevinskih i drugih dozvola;

 

 1. Smanjenje javne potrošnje kroz rezanje troškova javne uprave i administracije:
  1. uređenje i ograničenje upotrebe beneficija koje koriste imenovani i izabrani dužnosnici i uposlenici, uključujući upotrebu službenih vozila i telefona,
  2. ukidanje dodatnih naknada profesionaliziranim izabranim i imenovanim dužnosnicima i uposlenicima za obavljanje poslova u toku radnog vremena,
  3. razvoj outsourcing poslovanja s ciljem umanjenja troškova administracije,
  4. ukidanje finansiranja političkih stranaka/partija iz Budžeta općine, te usmjeravanje definisanog paušala u socijalne potrebe građana;

 

 1. Efikasna javna uprava:
  1. osnivanje i unapređenje kontakt-centra za građane,
  2. uspostava lokalnog ureda za međunarodnu saradnju putem kojih bi lokalna samouprava mogla pristupiti projektima Evropske unije, unaprijediti spremnost projekata za investiranje i uključiti međunarodna diplomatska predstavništva, razvojne agencije i multilateralne financijske institucije u razvojne projekte općine te jačati saradnju sa ljudima u inostranstvu,
  3. neupitno ispunjavanje propisnih rokova za dostavljanje planova i godišnjih izvještaja u vijeće,
  4. povećanje efikasnosti i odgovornosti rada vijeća i komisija kroz izmjene pravilnika i Statuta općine (odbijanje dijela paušala za svaki neopravdani nedolazak i svako neopravdano odsustvo sa glasanja i slično),
  5. redovno prisustvo sjednicama OV, insistiranje na pravovremenom dostavljanju odgovora vijećnicima/cama i potpuna realizacija usvojenih inicijativa OV ,
  6. donošenje ključnih nedostajećih stratetških dokumenata (strategija razvoja Općine 2020.-2025.) uz poštivanje i implementaciju postojećih u predviđenim rokovima uz osiguranje neophodnog budžetiranja,
  7. efikasnije upravljanje apsentizmom zaposlenih u općini kao i preduzećima kojima je općina osnivač,
  8. redovna zakonom predviđena revizorska kontrola i puna implementacija preporuka istih,
  9. zatvaranje kladionica u blizi škola,
  10. upostava pilot projekata otvaranja ispostava šalter sala sa pojedinim uslugama u mjesnim zajednicama,
  11. hitna javna rasprava i kreiranje katastarskog plana općine Gornji Vakuf – Uskoplje, odnosno uređenje katastra – usklađivanje katastarskog stanja sa vlasničkim stanjem,
  12. Jačanje uloge mjesnih zajednica i osnaživanje mehanizama direktne demokratije;

 

 1. Predstavnici stranaka potpisnica će u svakoj prilici i na svakom mjestu demonstrirati političku volju za poštivanje i sprovođenje odluka Ustavnog suda i drugih sudova, preporuka ombudsmena za ljudska prava, međunarodnih konvencija čija je potpisnica BiH kao i svih pozitivnih zakonskih propisa BiH;

 

 1. Stvaranje prohodnog i poticajnog lokalnog privrednog ekosistema uz radikalno olakšvanje poslovanja:
  1. racionaliziranje i ukidanje parafizikalnih nameta s ciljem rasterećenja privrede,
  2. izgradnja javnih poticaja zasnovani na strategiji razvoja općine,
  3. razvoj sistema olakšica za socijalno poduzetništvo,
  4. ubrzan proces otvaranja firmi i konkurentnost na tržištu rada,
  5. osnivanje poslovnog inkubatora u općini,
  6. razvoj i promocija industrijske zone za domaće i strane investitore,
  7. razvoj projekata javno-privatnog partnerstva,
  8. usvajanje strateških dokumenata za privlačenje investitora,
  9. olakšice i stimulacije investitorima i donatorima u projektima od javnog interesa za sportske, kulturne, obrazovne i druge sadržaje,
  10. zaštita i ulaganje u povećanje svih turističkih kapaciteta i ponude,
  11. podrška, uvođenje u sistem i popularizaciju privatnih turističkih smještajnih kapaciteta,
  12. posebna briga i budžetno finansirarnje obrta, starih zanata, mikro i mali preduzeća, start -up i novoosnovanih firmi,
  13. podrška uređenju, parcelizaciji i ulaganju u malu i urbanu poljoprivrednu proizvodnju kroz besplatno korištenje javnog poljoprivrednog zemljišta uz potpunu iskorištenost poljoprivrednih dobara,
  14. uz transparentne i jasne kriterije izdavati neperspektivne poslovne prostore (koji nisu izdati već duže vrijeme) za simbolične sume mladima, kao i pravnim i fizičkim licima sa društveno korisnim projektima,
  15. kreiranje baze podataka javne imovine u vlasništvu općine koja će biti javna i transparentna,
  16. prekid ugovora o najmnu poslovnih i stambenih prostora u vlasništvu općine sa pravnim i fizičkim licima koji ne izmiruju svoje obaveze prema općini sa pravnim i fizičkim licima koji ne izmiruju svoje obaveze prema općini, uposlenima, poreskoj upravi, komunalnim preduzećima u periodu dužem od tri mjeseca;

 

 1. Poljoprivreda kao razvojni potencijal naše općine:
  1. Povečati financijski input sektoru agrara (do sada je bio 1 - 1,5 % godišnjeg proračuna),
  2. Osnivanje poljoprivredne zadruge,
  3. Izgradnja bosanske tržnice (pijaca),
  4. Osnivanje centralne kao i lokalnih otkupnih stanica u svim MZ-a za biljne kulture,
  5. Osnivanje savjetodavnog tijela u sklopu zadruge s ciljem edukacije poljoprivrednih proizvođača (informisanje, edukacija, stručna pomoć, tržišno-cjenovna politika, edukacija za marketing i priprema proizvoda za tržište, zaštita i održivo gospodarenje prirodnim resursom, pomoć pri kreditiranju),
  6. Sajam poljoprivrede u općini Gornji Vakuf – Uskoplje s primarnim ciljem prodaje proizvoda lokalnih poljoprivrednih proizvođača, a sekundarnim proizvođača iz BiH i regije,
  7. Kulturološka podrška poljoprivrednoj proizvodnji (Dani kupusa, dani maline i sl.),
  8. Poticaji za pokretanje prerađivačke proizvodnje (proizvodnja sekundarnih poljoprivrednih proizvoda, destilati i ekstrakti: džem, sok, maslac, sir, kiseli kupus, med i sl.), kao i posticanje i podrška postojećim lokalnom prerađivačkom sektoru,
  9. Pomoć proizvođačima primarne i sekundarne poljoprivredne proizvodnje u svrhu komunikacije sa velikim domaćim trgovinskim lancima ( Bingo, Best, dr.),
  10. Osnivanje općinske veterinarske stanice i poljoprivredne labaratorije u sklopu Zadruge (opremanje hardverom i softverom, te samim time stvaranje informatičkog prstena za mehanizam „BRZOG ODGOVORA“ na krizne i hitne situacije, kao i jedinstvene baze poljoprivrednih proizvođača),
  11. Podrška proizvođačima iz društvene kategorije mladih (besplatna registracija obrta, start-up za mlade poljoprivrednike),
  12. Podrška ruralnom razvoju (ostanak stanovništva na selu – smanjena migracija, ruralni turizam),
  13. Posticanje organske proizvodnje,

 

 1. Osnaživanje mladih i povećanje njihova utjecaja u procesu donošenja odluka:
  1. dosljedna imlpementacija odredbi Zakona o mladima FBiH koji se odnose na općinski nivo vlasti,
  2. izgradnja strategije za mlade,
  3. konsultacije sa vijećima mladih i uključivanje njihovih predstavnika u radna tijela za pitanje mladih,
  4. osnivanje centara za mlade i podrška njihovom radu,
  5. podrška radu i projektima omladinskih udruženja, podnošenje izvještaja o realizaciji istih,
  6. stipendiranje učenika/ca i studenata/ca za izvrsne rezultate u oblasti nauke, umjetnosti i sporta,
  7. stipendiranje učenika/ca i studenata/ca u socijalnoj potrebi,
  8. osnivanje centra za razvoj poduzetništva za mlade,
  9. jednokratna financiska podrška za svako novorođeno dijete i povećanje financiskih sredstava za nezaposlene porodilje,
  10. projektno ulaganje za izgadnju poduzetničkog duha,
  11. izgradnja višenamjenskog parka za mlade (bazeni, kupališta, street-work-out, biciklistička staza, igrališta, dječije igraonice u svim MZ-a i slično);

 

 1. Osnaživanje kulturne ponude dostupne svima:
  1. izgradnja strateških dokumenata za razvoj kulture,
  2. projektni programima u suradnji sa kulturnim zajednicama raditi na jačanju socijalne uloge i poboljšanju infrastrukture kulturnih institucija od nacionalnog značaja,
  3. razvoj infrastrukture za pozorišnu djelatnost, uključujući projekte nevladinog i privatnog sektora,
  4. korištenje zapuštenih općinskih prostora i njihovo pretvaranje u zone kulture, umjetnosti i omladine,
  5. osnivanje i podrška muzejskoj djelatnosti, ukljujući i muzejske projekte nevladinog i privatnog sektora,
  6. izgradnja, te puna i adekvatna iskorištenost već postojećih domova kulture u svim MZ-a,
  7. restauracija, konzervacija i očuvanje kulturnih historijskih i nacionalnih spomenika,
  8. osnaživanje i oživljavanje kulturnih grupa,
  9. izgradnja otvorenih pozornica i kina,
  10. podrška i razvoj amaterske umjetnosti;

 

 1. Posebna posvećenost organizaciji i finansiranju obilježavanja državnih praznika kao što su 1. Mart i 25. Novembar;

 

 1. Aktivna podrška borbi protiv šovinizma, fašizma, rasne, etničke i vjerske mržnje i netrpeljivosti:
  1. uspostavljanje komisije sa predstavnicima stranaka potpisnica, koja će utvrditi listu prihvatljivih imena i naziva ulica, trgova, škola i drugih javnih objekata. Ukoliko lokalna zajednica ili inicijativa predloži ime ili naziv koji se ne nalazi na usvojenoj listi, komisija zasjeda i odluku donosi koncenzusom uz pribavljena mišljenja relevantnih naučnih institucija,
  2. donošenje i implementacija lokalnih akcionih planova za rješavanje problema naroda koji su se deklarirali kao Ostali ( Romi, Bosanci i sl.) u oblastima zdravstvene zaštite, obrazovanja, zapošljavanja i stambenog zbrinjavanja;

 

 

 

 

 1. Podizanje nivoa obrazovanja i sticanja radnog iskustva:
  1. besplatno informatičko opismenjavanje građana,
  2. besplatni kursevi stranih jezika za sve građane,
  3. opremanje školskih biblioteka,
  4. podrška projektima za opremanje škola đačkim ormarićima,
  5. nabavka tableta (pločastih računara) svim učenicima/cama V razreda osnovne škole, kada počinju s predmetnom nastavom,
  6. povećanje iznosa financiskih sredstava u budžetu namijenjenih za stipendiranje učenika i studenata deficitarnih perspektivnih zanimanja,
  7. organiziranje besplatnih instruktivnih kurseva za polaganje prijemnih ispita na fakultetima,
  8. podrška programima stjecanja radnog iskustva, uključujući programe dugoročnog volontiranja;

 

 1. Briga za osobe treće životne dobi:
  1. osnivanje centra za zdravo starenje,
  2. podrška programima razvoja hraniteljstva u komšiluku – sistemske podrške starim i iznemoglim osobama koje žive same i ne mogu brinuti o sebi,
  3. pojačana podrška društvenim, sportskim i drugim sadržajima za kvalitetniji život starijih i iznemoglih osoba ;

 

 1. Razvoj socijalnih programa za one koji ne mogu priuštiti procječan životni standard :
  1. osnivanje i opremanje javne kuhinje,
  2. novi standardi rada javne kuhinje za punu pokrivenost i transportne usluge svim osobama u potrebi,
  3. razvoj i jačanje programa socijalnog stanovanja,
  4. izdašna podrška djeci bez roditeljskog staranja,
  5. izrada i opremanje sigurne kuće,
  6. pružanje savjetodavne pomoći i podrške roditeljima maloljetnika koji ispoljavaju društveno neprihvatljive oblike ponašanja,
  7. izrada strateških analitičkih dokumenata i istraživanja sa ciljem adekvatnog razvoja socijalnih politika,
  8. prilikom zapošljavanja u javnim preduzećima, prednosti davati mladim ljudima bez roditeljskog staranja,
  9. podrška Centru za socijalni rad u svrhu zaštite prava djece i suzbijanje prosjačenja,
  10. podrška informatičke pismenosti i opremljenosti za školarce i socijalno ugraženih porodica,
  11. kontinuirano raditi na rješavanju stambenih pitanja raseljenih lica koja su prije rata življeli na određenim teritorijama MZ-a u našoj općini, sa akcentom na transparentnost pri dodjeli određenih pomoći bez obzira na političku, vjersku, nacionalnu, rasnu pripadnost itd. ;

 

 

 1. Sistemska podrška boračkoj populaciji :
  1. podršku boračkoj populaciji usmjeriti ka pogramima zapošljavanja, samozapošljavanja, profesionalne edukacije i prekvalifikacije RVI, boraca, porodica šehida i poginulih boraca, te programima stipendiranja sve djece šehida i poginulih boraca, kao i programima direktnog finansiranja liječenja, stambenog zbrinjavanja i zaštite socijalno ugroženih pripadnika ovih populacija kojima dugujemo najviše ;

 

 1. Puna društvena Inkluzija i razumna prilagodba infrastrukture za osobe sa invaliditetom :
  1. ukljanjanje arhitektonskih barijera za osobe sa invaliditetom,
  2. izgradnja sistema taktilnih traka,
  3. povećanje broja posebnih parking mjesta za osobe sa invaliditetom;

 

 1. Podrška programima preventivne zdravstvene zaštite;

 

 1. Kvalitetno ulaganje i razvoj amaterskog, omladinskog, školskog i rekreativnog sporta i sportske infrastrukture:
  1. savremena igrališta u svakoj MZ uz pojačane sigurnosne mjere i održavanje,
  2. razvoj mreže biciklističkih staza i infrastrukture za parking bicikla,
  3. edukacija o razvoju svijesti o koristi od povećanja korištenja bicikala kao prijevoznog sredstva,
  4. nastavak razvoja i omasovljavanje sporta kroz službe za obrazovanje, kulturu, sport i saradnju sa osnovnim školama po sistemu liga takmičenja;

 

 1. Razvoj savremene infrastrukture:
  1. dosljedna primjena postojećih propisa pri gađenju novih objekata i naselja u smislu osiguranja zaštitnog zelenog pojasa, zelenih krovova, dovoljnog brojja garaža i parkig mjesta, obaveznih zelenih površina, prostora za rekreaciju, dječijih igrališta i drugih urbanih pratećih sadržaja od javnog interesa,
  2. dosljedna primjena postojećih standarda u kvalitetu pri izgradnji saobraćajne i druge infrastrukture,
  3. unapređenje javnog prijevoza sa posebnim osvrtom na ruralna podrućja,
  4. pojačana podrška projektima sanacije klizišta,
  5. unapređenje i izgradnja parkinga,
  6. čista, uređena i sigurna korita rijeke Vrbas,
  7. uređenje postojećih i izgradnja novih šetališta,
  8. razvoj mreže biciklističkih staza i parkinga,
  9. uvođenje javnih lista prioriteta sa ciljem potpune pokrivenosti komunalnom infrastrukturom,
  10. donošenje potrebnih odluka za konačno uređenje sistema vanjskog oglašavanja (bilbord plakati),
  11. izrada reciklažnog dvorišta,
  12. progresivni programi reciklaže i otkupa otpada za građane,
  13. puna uključenost u reciklažne programe svih javnih ustanova,
  14. zatvaranje poglavlja rekonstrukcija ratnih šteta,
  15. razvoj sistema rezistencijalnih parkinga – zagatantovani parking za svako domaćinstvo,
  16. intenziviranje konzervacije i rušenja napuštenih objekata;

 

 1. Briga za kvalitetnu životnu sredinu, okoliš i podizanje svijesti o korištenju obnovljivih izvora energije:
  1. provođenje radikalnih mjera s ciljem podizanja kvaliteta životne sredine, smanjena onečišćenja zraka i sprečavanja drugih ekoloških rizika,
  2. zaštita i klasifikacija parkova i zelenih površina,
  3. borba protiv neleganih grafita i kreativno riješavanje problema, uključujući mapiranje lokacija gdje građani mogu izraziti kreativnost,
  4. podrška projektima pročišćavanja zraka u školama i predškolskim ustanovama,
  5. poticaji za uređenje dvorišta uz veće rezidencijalne objekte,
  6. preuređivanje postojećih trgova i parkova prateći trendove održivog razvoja sa većom prisutnosti hortikulturalnog uređenja,
  7. uređena, održavana i sigurna izletišta,
  8. uvođenje mjerne stanice za kvalitet zraka u gradskom jezgru općine,
  9. omasovljavanje utopljavanja individualnih i kolektivnih objekata stanovanja,
  10. sufinasiranje ugradnje vodomjera i kalorimetara u objekte kolektivnog stanovanja kao i u svim MZ na području općine,
  11. podrška projektima pošumljavanja,
  12. podrška korištenju obnovljih izvora energije u javnim objektima,
  13. redovno uklanjanje divljih deponija i izrada programa saniranja divljih deponija sa fokusom na iznalaženje riješenja za njihovo trajno uklanjanje,
  14. ubrzati proces zaustavljanja ilegalne gradnje i nedozvoljene izmjene gabarita postojećih objekata;

 

 1. Osnaživanje porodice i programa pronatalitetnih politika i podrške porodice:
  1. podrška i poboljšanje uslova rada i povećanje kapaciteta predškolskih ustanova,
  2. poticaj za stambeno zbrinjavanje mladih bračnih parova i oslobađanje poreskih obaveza,
  3. mogućnost sufinasiranja produženog boravka,
  4. finansijska pomoć kućanstva pri rođenju djetata,
  5. sufinansiranje troškova umjetne oplodnje,
  6. sufinansiranje liječenja teško oboljele djece ;

 

 

 

 

 1. Sigurnost građana i turista :
  1. razvoj sistema videonadzora nad svim javnim objektima, igralištima, parkovima, prometnim ulicama i raskrsnicama,
  2. poseban naglasak na projekte uvođenja i poboljšanja javne rasvjete u svim dijelovima opštine,
  3. dosljedna primjena propisa iz oblasti protivpožarane zaštite, uključujući i podizanje svijesti kod građana,
  4. reorganizacija i materijalno opremanje civilne zaštite,
  5. bliska saradnja sa gorskom službom spašavanja,
  6. podrška programima policijske uprave na projektima u lokalnoj zajednici,
  7. saradnja sa SBK/KSB na dodatnom obezbjeđenju popularnih turističkih lokacija;

 

 1. Podizanje značaja i čuvanje pomena na tekovine i vrijednosti antifašističke borbe 1941-1945. godine i odbrabeno-oslobodolačkog rata 1992-1995.godina;

 

 1. Posebni programi oporavka obrta i male privrede pogođenih ekonomskom krizom usljed pandemije COVID-19;

 

 1. Posebni programi socijane podrške građanima pogođenim ekonomskom krozom usljed pandemije COVID-19.

 

 

Odluke koje se kose sa navedenim principima i temeljnim pravcima djelovanja ne smiju biti donesene, a ukoliko se naknadno uoči da odstupaju od nekog od principa ili pravaca djelovanja, biti će poništene. Kršenje pricipa i pravaca djelovanja utvrđuje radno tijelo sastavljeno od predstavnika svake od stranaka potpisnica ovog dokumenta.