Na osnovu Statuta i člana 6 Poslovnika o radu Skupštine L.U. Radovina, sazvana je IV redovna Skupština koja se održala 20.06.2021. godine u prostorijama JU Centar za obrazovanje, sport i kulturu sa početkom u 14:00 sati za koju je predložen: 

 

DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika sa treće redovne Skupštine,
2. Razmatranje i usvajanje:
Finansijskog izvještaja za 2020 godinu,
Izvještaja o radu za lovnu 2020/21 godinu,
Izvještaj Nadzornog odbora,
Odluke komisije za dodjelu priznanja i odlikovanja
3. Razmatranje i usvajanje:
Finansijskog plana za 2021. godinu,
Plana rada za lovnu 2021/22. godinu
4. Razmatranje i donošenje odluke o visini članarine za 2022. godinu
5. Razno

Sve tačke dnevnog reda su jednoglasno usvojene. LU Radovina Gornji Vakuf u proteklom periodu poslovalo je pozitivno.
Skupština je potvrdila zaključak iz 2020 godine , kojim se daje saglasnost IO udruženja da može pregovarati sa LD Uskoplje oko postizanja sporazuma za dobivanje saglasnosti za lov, po principu kako je to urađeno u 10 općina SBK-a.