Na III redovnoj Skupštini Lovačkog Udruženja „Radovina“, održanoj jučer, 05.07.2020. godine u prostorijama DOMA KULTURE na dnevnom redu raspravljalo se o sljedećim tačkama:

 1. Usvajanje zapisnika sa druge redovne skupštine; - usvojeno jednoglasno
 2. Razmatranje i usvajanje:
 • Finansijskog izvještaja za 2019. godinu,
 • Izvještaja o radu za lovnu 2019/20. godinu,
 • Izvještaja Nadzornog odbora,
 • Odluke komisije za dodjelu priznanja i odlikovanja.
 1. Razmatranje i usvajanje:
 • Finansijskog plana za 2020. godinu,
 • Plana rada za lovnu 2020/21. godinu.
 1. Usvajanje Statuta i Poslovnika o radu LU Radovina;
 2. Izbor i imenovanje:
 • Glavni lovovođa,
 • Potpisnika za finansijske tokove.
 1. Razmatranje i donošenje odluke o visini članarine za 2021. godinu;

Skoro sve predložene tačke dnevnog reda su usvojene, važno je istaknuti imenovanje glavnog lovovođe – Filan Husein, kao i potpisnika za finansijske tokove – Čaušević Mahir. Zaključeno je  da visina godišnje članarine za 2021. godinu iznosi 100 KM.